3448 Måns Mårtensson Karesuando

Länsman, nybyggare..

Far: 6896 Mårten Månsson Kuitu


Familj med Margareta Tomasdotter Mämmi (- 1709)

Vigsel: före 1677


Familj med 3449 N.N. (- 1677)

Barn:
1724 Erik Månsson Karesuando
N.N. Månsdotter Karesuando


Noteringar
Död mellan 1690 och 1692, eftersom han levde ännu 1690 och arvsskifte efter honom hölls 1692. Han var husbonde på en gård i Muonionniska, Pajala sn. 1651-69, troligen på den gård som senare kom att kallas Kokko. År 1670 7/2 köpte han av samen Henrik Nilsson Nikka ”fijskerijen i Karissuoan och dess Underliggiande Träsker, sampt all Ängeslandh och tillfällen wijdh bete. Karissouan medh alle andre Ägor". Skattelandet Karesuando låg under Suonttavaara sameby. År 1684 var Måns nybygge det överlägset rikaste i Lappland. Detta år uppskattades han ha 25 à 30 kor, 400 får, samt 300 à 400 renar. Gårdens utsäde var 7 tunnor. Måns var länsman i Suonttavaara sameby åren 1678-83, och nämndeman i Enontekis tingslag 1680-88.

Skalden och soldaten Anders Mickelsson Keksi (död 1705 ) kallar honom i sitt kväde om islossningen 1677 (rad 165-166): ”Hyvä Maunu Martinpoika, potentaati Pohjanmaalla.” – ”Gode Måns Mårtensson, potentat i Nordanlanden.” Man får intrycket av att den gamle soldaten Ailin Matti, som i kvädet fäller de citerade orden, använder Måns Mårtenssons namn som ett kraftuttryck.

Vid tinget i Enontekis 1680 förbjöds Måns Mårtensson att vidare idka handel i lappmarken ”Thorneå borgerskap till praejuditz och Förfångh".

År 1681 dömdes Olof Sirma, kapellan i Enontekis, att böta 3 mark silvermynt för fyra skällsord och att böta 6 marker silver för pust och hårdragning, sedan han i berusat tillstånd hade kallat Måns Mårtensson ”Hoorkarl, Skiälm, Tiuf och Röfware, jämbwähl slagit och hårdragit honom". Tydligen hade Sirma varit inhyst hos Måns under ett år och sju månader, fram till dess en prästgård hade uppförts i socknen.

Ovänskapen mellan länsmannen och kapellanen bottnade kanske i en tvist om några ängar nära kyrkan i Karesuando, vilka kunde ge tre kor bete. Olof Sirma menade vid tinget 1682 att han enligt en resolution av landshövdingen Johan Graan hade rätt att överta dessa ängar av Måns, men det beslöts vid tinget att Måns skulle få behålla ängarna, vilka han ”till tarff och nytta uthi Skogh och marck, mehrendels kiöpt, sielf rödiat och uppgjordt hafwer, förr än Hr. Oluff å denna orten till Predikant förordnat bleef” och att dessa ängar skulle vara hans egendom för evig tid. Dock skulle Sirma få bruka ängarna till dess han själv hade röjt så mycket ängsmark att han kunde föda tre kor.

Sista gången Måns Mårtensson Karesuando omnämns i livet är i domboken för år 1690, då han och hans hustru uppsätter hustruns systerson, Samuel Olsson, till arvinge för hustrun, då de inte hade några gemensamma barn. Samuel lovade i sin tur att ”hoos dem förblifwa, skiöta och försörria till deras dödedagar, emedan de sielfwe äro kombne till någon högh ålder".
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu