652 Jonas Matsson Heiva

Skogssame, nybyggare..

Far: 1304 Mats Larsson Heiva
Mor: 1305 Elin Jönsdotter

Född: 1701 Vaikko, Siggevaara sameby, Jukkasjärvi sn.


Familj med 653 Brita Persdotter (1705 - 1792)

Barn:
326 Per Jonsson Heiva (1735 - 1813)
Mats Jonsson Heiva


Noteringar
I domboken för Jukkasjärvi tingslag för år 1738 finns följande notis:

"Det kiärade Lappen Jonas Madsson Heifwa ifrån Wettesjerf, som nu begynt idka Landtlefwerne och skattar 16 öre Silfrmt. åth Cronan, till Lappländarne Mikkel Mikkelsson, Per Persson Harri, Jöns Henriksson, och Per Persson alle ifrån Taborsbärg eller Karackovara för det de skola innehafwa och bruk af dess rätta skatteland Packo Jäncke, Harri Jänckä och Tallitaxen Jäncka ängar, som skola ränta 5 Ko hö, anhåller fördenskull, at sielf få bruka och nyttia dem under sitt boställe Wettesjerf hwarest han 8 år sedan gård anlagt och begynt föda Creatur, och som Heifwa en och annan gång dem här om, men de alltid gifwit honom afslag; ty begiärar han der jämte sina utlagde stämnings penningar tilbakars af dem.

Härpå förklarade sig ofwannämde Swarande Samteln., att deras förfäder för dem innhaft och nyttiat förenämde ängeslätter, och där de skulle blifwa ifrån dessa bohlstäder skilde och lagde, så anföra the sig icke förmå någon skatt mera erlägga kunna, dock wille de icke förneka, att ju samma ängar skola höra Jonas Matsson Heifwas skatteland Haukivuoma till. På efterfrågan om Swaranderne något skrifteligit bewiis framte kunde, hurulunda och på hwad sätt de eller deras förfäder kommit till samma twistiga ängar, war ingen af dem som ägde det ringste document der å, utan tillbödo de samtelige Jonas Madsson Heifwa att friwilleligen afstå af Pecka Jäncka äng En koo höö, och halfannan dito af Tallitäxen Jäncka.

Men der med förklarade Jonas Madsson Heifwa sig icke wara nögder i lifstiden, utan påstår hela Packa Jäncka äng som skal ränta 4 Ko hö, då han will medan han lefwer låta sin fordran på Harri Jäncke och Taalitäxen Jäncke ängar, hwila, i annor händelse begiärar han dem i saken.

Fördenskull som Swaranderne anhöllo om anstånd i detta målet, att närmare der öwer uplysning inhämta och sig underrättade giöra; ty blef sådant och dem bewiljat till instundande Ting, hwilcket dem samteligen tydeligen företolckades den 16 Januarii 1738"
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu